Bestuur

Naam Functie
Alette van de Berg Voorzitter
Sharana Rowaan Secretaris
Bart Kuijpers Penningmeester
Rolanda Kuijpers Bestuurslid elementair
Erica Dinger Bestuurslid wedstrijdzwemmen
Theo Dobbelaar Bestuurslid waterpolo
Hester Vos Bestuurslid synchroon
Anneke Visch Bestuurslid masters

Contributie

Om deel te kunnen nemen aan activiteiten van de ZuiderZeeZwemmers is men verplicht een lidmaatschap aan te gaan. Dit geldt zowel voor actieve sporters als voor kaderleden. De contributietarieven verschillen per lidmaatschap en zijn vastgesteld in Maart voor het jaar 2023-2024.
De volgende tarieven worden gehanteerd:
Eén maal de basiscontributie plus 1 of meer afdelingstoeslagen

Afdeling Basiscontributie Afdelingstoeslag Totaal
Elementair € 199,00 per jaar € 48,00 per jaar € 247,00 per jaar
Wedstrijdzwemmen € 199,00 per jaar € 71,00 per jaar € 270,00 per jaar
Waterpolo € 199,00 per jaar € 71,00 per jaar € 270,00 per jaar
Synchroon € 199,00 per jaar € 71,00 per jaar € 270,00 per jaar
Masters € 199,00 per jaar € 48,00 per jaar € 247,00 per jaar
Student € 162,50 per jaar € 162,50 per jaar
Officials/Bestuur/Commissie
Startvergunning 1 op 1 doorbelasting conform KNZB

De contributie voor actieve sporters kan op twee manieren worden voldaan:
In 10 maandelijks termijnen, d.m.v. automatische incasso. In 3 trimesters (jan/apr/okt)

De kosten voor een startvergunning worden geïnd in de maand januari. Actieve sporters die geen startvergunning meer wensen, moeten dit voor 1 december kenbaar maken bij de ledenadministratie. Een startvergunning is alleen noodzakelijk als het lid deelneemt aan wedstrijden. Voor leden jonger dan 12 jaar is deze gratis.

Er zijn geen entreekosten verschuldigd aan het Aat de Jonge zwembad tijdens de gebruiksuren van de ZuiderZeeZwemmers. Startgelden voor wedstrijden, alsmede een bijdrage in de vervoerskosten zijn niet bij de contributie inbegrepen.
Men gaat een lidmaatschap aan door het volledig invullen en inleveren van het inschrijfformulier. Opzeggingen voor het nieuwe seizoen die ontvangen zijn voor 31 augustus worden door ons met ingang van het nieuwe seizoen direct verwerkt. Voor opzeggingen na die datum of midden in het seizoen hanteren wij een opzegtermijn van drie maanden.

Alleen schriftelijke opzeggingen of opzeggingen via het opzegformulier op deze site worden geaccepteerd.

Beleidsplan en Statuten

Klik hier om het huidige beleidsplan van de ZuiderZeeZwemmers te downloaden.

Klik hier om de huidige statuten van de ZuiderZeeZwemmers te downloaden.

Klik hier om het huidige huishoudelijke reglement van de ZuiderZeeZwemmers te downloaden.

Declaratieformulier

Klik hier om het declaratieformulier van de ZuiderZeeZwemmers te downloaden.

Vertrouwenspersoon

De ZuiderZeeZwemmers wil een veilige zwemsportvereniging zijn, waar iedereen met plezier de zwemsport beoefent en zich thuis voelt. Dat betekent dat we met elkaar binnen de vereniging er alles aan moeten doen om zaken als treiteren en pesten, agressie en geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen zoveel mogelijk te voorkomen. Ongewenst gedrag komt overal voor en kan dus – helaas – ook binnen onze vereniging voorkomen. Wat voor de één misschien een grapje is, kan voor de ander een ongewenste omgangsvorm zijn. Het mooiste zou zijn dat degene direct wordt aangesproken op het gedrag dat als ongewenst wordt ervaren. Dat blijkt in de praktijk niet altijd even gemakkelijk. Gevoelens van onmacht, schaamte, woede of wat dan ook kunnen reden zijn dat het slachtoffer zich niet uitspreekt en er dus mee rond blijft lopen. In zulke gevallen is het goed om bij een persoon terecht te kunnen die niets doorvertelt en die een geheimhoudingsplicht heeft. Een persoon die luistert en die niets doet zonder eerst te overleggen met degene die de melding heeft gedaan wat de beste oplossing voor het probleem is. Zo iemand heet een vertrouwenspersoon.
Het bestuur van de ZuiderZeeZwemmers heeft daarom besloten om twee vertrouwenspersonen bij de vereniging aan te stellen. Gerko Versluis en Leonie Nijenhuis (beide wedstrijd- en masterzwemmer) zijn bereid gevonden om deze taak op zich te nemen.
Indien je als lid, ouder, vrijwilliger of gast van onze vereniging last hebt van ongewenst gedrag, dan kun je contact opnemen met de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon heeft de volgende taken:

  • Luisteren naar de klacht of het probleem;
  • Nagaan of bemiddeling mogelijk is;
  • In samenspraak met de klager bepalen wat de te ondernemen stappen moeten zijn;
  • Eventueel actief bemiddelen of zoeken naar een oplossing;
  • Eventueel doorverwijzen naar hulpverlening.

De vertrouwenspersoon behandelt elke klacht strikt vertrouwelijk. Alleen met toestemming van degene die de klacht of het probleem heeft gemeld, kunnen andere personen bij de zaak worden betrokken. De vertrouwenspersoon is bereikbaar via vertrouwenspersoon@zuiderzeezwemmers.nl. Wil je een nader gesprek over de klacht hebben? Vermeld dan even een telefoonnummer zodat je teruggebeld kunt worden.

Sponsoren