Privacy Verklaring

Inleiding

De Zuiderzeezwemmers is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke gegevens van haar leden van essentieel belang is voor de activiteiten van de zwemvereniging. Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Als zwemclub hebben we een AVG-programma van de Stichting AVG voor Verenigingen doorlopen. Door het doorlopen van dit programma hebben wij als vereniging verklaard naar eer en geweten aan de wet te voldoen. Persoonlijke gegevens van leden worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt en beveiligd.


Verwerking en gebruik van persoonsgegevens

Als zwemclub worden persoonsgegevens van onze leden opgeslagen bij de ledenadministratie. We slaan NAW gegevens op, een telefoonnummer, geboortedatum, bankrekeningnummer en de datum van het lidmaatschap. Deze persoonsgegevens zijn nodig voor de uitvoering van de lidmaatschapovereenkomst. Tevens gebruiken we het e-mailadres om je te informeren over nieuws vanuit het bestuur, verslagen van wedstrijden en uitnodigingen voor evenementen.


Beveiliging en delen van persoonlijke gegevens

Binnen onze zwemvereniging verzorgt Peter Kuijpers de ledenadministratie. Dit houdt in dat aanmeldingen voor onze vereniging, wijzigingen in het lidmaatschap of een eventuele opzegging door Peter wordt verwerkt. Verder wordt onze ledenlijst gedeeld binnen het bestuur en aan elke afdelingsverantwoordelijke, zodat de ledenlijst te allen tijde up to date is.

In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een aanzienlijke kans op nadelige gevolgen, dan wel nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens) zullen de zwemclub de leden daarover informeren. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist, zal de zwemclub meewerken aan het informeren van de terzake relevante autoriteiten. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest, alsmede:

  • Wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;
  • Wat is het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg;
  • Wat is de (voorgestelde) oplossing;
  • Wat de reeds ondernomen maatregelen zijn.

Uw rechten onder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

De leden van de zuiderzeezwemmers hebben onder de AVG de volgende rechten:

  • recht op inzage van uw persoonsgegevens;
  • recht om verwijdering;
  • recht op correctie of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens;
  • recht op dataportabiliteit.

Mocht je informatie willen rondom de gegevens die we van je hebben opgeslagen, dan kan je die opvragen via ledenadministratie@zuiderzeezwemmers.nl.


Afmelden

Indien het lid van de zuiderzeezwemmers geen prijs stelt op informatie over nieuws vanuit het bestuur, verslagen van wedstrijden en uitnodigingen voor evenementen kunt u uw toestemming intrekken door dit aan ons op de volgende wijzen kenbaar te maken:

  • Bij mailings: via de afmeldbutton in de mailings
  • Anders: via het mailadres info@zuiderzeezwemmers.nl met onderwerp “afmelden”

Ook kunt u bij ontevredenheid over de afhandeling zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.


Wijzigingen in privacy statement

Zuiderzeezwemmers behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement. De privacy statement is voor het laatst gewijzigd in juli 2018 (versie 1.0).